Позначки


http://uitp.net.pl
Dzieje Ukraińców w Polsce w latach 1921-1989 / Roman Drozd, Bohdan Halczak. Zielona Góra, Słupsk : Ukraińskie Towarzystwo Historyczne, 2010. 207 s. ; 21 cm. ISBN978-83-60389-11-X

dziejePodlasie, Chełmszczyzna, Nadsanie, Łemkowszczyzna to tereny pogranicza polsko-ukraińskiego, ze specyficzną kulturą materialną i duchową. Dzieje tych regionów nie znajdują szerszego odzwierciedlenia ani w polskich ani w ukraińskich podręcznikach do nauczania historii. Dlatego celem niniejszego opracowania jest wypełnienie tej luki, wyświetlenie burzliwych i zarazem tragicznych losów ukraińskich mieszkańców tych ziem.

Prezentowana książka nie jest typowym opracowaniem z zakresu historii regionalnej. Autorzy zmuszeni byli często wykraczać poza granice regionów. Nie można zrozumieć dziejów polsko-ukraińskiego pogranicza bez znajomości historii Polski i Ukrainy. Dlatego w każdym rozdziale przedstawiono krótką historię Ukrainy i Polski w omawianym okresie. Ostatni rozdział ukazuje dzieje mniejszości ukraińskiej po akcji „Wisła”, a zatem na ziemiach zachodnich i północnych Polski. Jako cezurę początkową przyjęto rok 1921, gdyż nastąpiło wtedy ustalenie wschodniej granicy Drugiej Rzeczypospolitej oraz uchwalono konstytucję, która gwarantowała określone prawa mniejszościom narodowym. Z kolei rok 1989, to koniec rządów partii komunistycznej i początek przemian demokratycznych w Polsce, w tym kształtowania nowej polityki narodowościowej. W przypadku omawiania trudnych, kontrowersyjnych etapów stosunków polsko-ukraińskich autorzy starali się przedstawić zarówno „ukraiński” jak i „polski” punkt widzenia.