Позначки


Кельти на території сьогоднішньої України

На сьогоднішній день достатньо точно встановлено хронологію проникнення кельтів на українські терени. Їхні перші озброєні загони, які не залишали після себе значних слідів, з’явилися в українській частині Верхнього Потисся десь між 340 та 260 роками до н. е., однак українські землі починають насправді цікавити кельтів з середини ІІІ ст. до н. е., у період, коли середземноморські держави посилили тиск на кельтські племена, примушуючи їх шукати нові землі на півночі та сході. Саме тоді на території Закарпаття занепадає куштановицька археологічна культура, носіями якої були північнофракійські племена, а натомість виникають довготривалі поселення та виробничі центри латенської культури. Характер місцевої культури свідчить про те, що кельти стали панівним і привілейованим прошарком населення Верхнього Потисся у відношенні до місцевого північнофракійського населеня.

Галіш-Ловачка, найбільше кельтське поселення Закарпаття, вважається найвіддаленішим на схід кельтським протомістом. Вивчена частина поселення (15 га) розташовувалася на північно-західній околиці сучасного м. Мукачева, на схилах гір Галіш та Ловачка. Тут знаходилися житла й ремісничі майстерні, загалом 24 прямокутні напівземлянки, та численні господарські ями. Галіш-Ловачка становила насамперед великий ремісничий центр, провідною галуззю якого була металообробка. Водночас, поселення відігравало роль політичного центру місцевих племен, на що вказує виявлення форм для відливання монет і монетних заготівок. Окрім поселення на горах Галіш та Ловачка, увагу привертає кельтський металургійний центр, який займав бл. 25 км2 у заболоченій місцевості біля р. Ботар, лівого притоку р. Тиси. Виробничі пункти, розташовані на відстані 1-2 км один від одного, тягнуться від с. Ново Клиново до с. Черни. Тут було досліджено до трьох сотень залізоплавильних горнів. Ботарський район був одним з найбільших металургійних центрів Європи періоду раннього залізного віку. Його продукція обчислювалася десятками тон заліза й задовольняла не тільки потреби поселення Галіш-Ловачка, що знаходиться приблизно в 30 км від найбільшого скупчення горнів, але й виходила далеко за межі Закарпаття. Тривале перебування кельтів на території Закарпаття відбилося у топоніміці краю, зокрема у наявності низки типово кельтських за походженням гідронімів – Латориця, Лаборець, та ін. Час розквіту кельтської культури на Закарпатті припав на ІІ – 1 пол. І ст. до н. е. – період найбільш інтенсивного розвитку матеріальної культури та соціальної організації кельтів у Європі. Близько 60 р. до н. е. племена даків, які захопили Верхнє Потисся, розгромили кельтські осередки на цій території.

Іншою територією України, де кельти залишили значні сліди, було Північне Причорномор’я. Аппіан повідомляє про перебування на території Боспорського царства загону кельтських найманців на чолі з вождем Бітоїтом, що діяв у складі військ понтійського царя Мітридата VI (63 р. до н. е.). Припускають, що саме з цим загоном пов’язані знахідки в міських шарах і похованнях Пантікапея кельтських фібул пізньолатенської схеми.

Археологічні джерела вказують на досить тривалу присутність кельтів в районі Ольвії та у Південному Побужжі. Вже з ІІІ ст. до н. е. в ольвійських похованнях зустрічаються середньолатенські фібули. Біля с. Мар’ївка (Миколаївська обл.) було відкрито комплекс металевих предметів, що включав у себе етруський шолом, а також типово кельтські предмети озброєння, датовані V-I ст. до н. е. М. Трейстер припускає, що ці предмети становили інвентар поховання кельтського вершника. Про появу кельтів на околицях Ольвії та їх військову активність у цьому регіоні свідчить декрет на честь Протогена, датований в межах ІІІ – поч. ІІ ст. до н. е., у якому йдеться про наближення до Ольвії галатів та скірів. Вважається, що галатами з декрету були або кельти зі Східних Балкан, які шукали нових земель після поразки 212 р. до н. е., яку їм завдали фракійці, або змішані кельто-германські племена бастарнів, які проживали у Подністров’ї.

На Правобережній Україні латенські предмети були знайдені щонайменше у 74 пунктах. Деякі з пам’яток були виявлені у комплексах інших культур і тому вважаються імпостами, але у більшості вони класифікуються як «випадкові знахідки» і тому їх неможливо інтерпретувати однозначно. Географічно більшість латенських пам’яток розміщуються двома гніздами – у Верхньому Подністров’ї (Східна Галичина) та Середньому Подніпров’ї. Унікальним поки що залишається комплекс, досліджений Л. Крушельницькою у 1962 р. біля с. Бовшів, що в 11 км від м. Галич. Найвірогідніше – це була гончарна майстерня, яка функціонувала десь у середині ІІ ст. до н. е. – 2 чверті І ст. до н. е. й складалася з типової для кельтів квадратної напівземлянки (2,4х2,4 м) і ями овальної форми з залишками гончарної печі. У самій споруді, а також у культурному шарі було виявлено велику кількість керамічного посуду. Це була кельтська гончарна кераміка з домішками графіту, а також певна кількість ліпного посуду, який наслідував форми місцевих культур. Перебування кельтів у Верхньому та Середньому Подністров’ї підтверджується також і писемними джерелами. Античний географ Клавдій Птолемей згадує у цій місцевості чотири кельтомовні урбаноніми: Карродунон, Маетоніум, Вібантаваріум та Ерактон. Перший з них – Карродунон, -етимологізується виключно на кельтському ґрунті: від кельт. karr- «каміння» та dun- «фортеця». Клавдій Птолемей розміщувався це місто десь «вище Тіраса» (Дністра) і «поблизу Дакії» (сучасної Румунії).

Привертає увагу скупчення латенських пам’яток на території Середнього Подніпров’я. Серед них присутні металеві прикраси та культові предмети (бронзова маска з с. Пекарі, біля Канева), поява яких може бути пов’язана з просуванням у Північне Причорномор’я галатів, згаданих у декреті Протогена. Досить ймовірним є кельтське походження поодинокого кремаційного поховання біля гирла Прип’яті у с. Залісся. Перепалені кістки у супроводі кельтської фібули ранньолатенської схеми містилися у ліпному горщику сірого кольору, форма якого наслідувала гончарну кельтську кераміку.

Риси латенської культури, зокрема її південно-східного, балканського варіанту, досить виразно простежуються в зарубинецькій культурі, яка була поширена на території України в останні століття до н. е. і у складі якої ймовірно був присутнім також слов’янсьий елемент. Вплив кельтських традицій проявився насамперед у поховальному обряді та ремісничому виробництві зарубинецької культури. Так, за даними останніх досліджень близько половини ознак зарубинецького поховального обряду має латенське походження. Про неабиякий вплив духовної культури та релігії кельтів свідчать зарубинецькі поховання окремих людських черепів. У кельтів носії зарубинецької культури запозичили технології металообробки, деякі прийоми та способи гончарного виробництва, типи озброєння, знарядь праці та прикрас. Зокрема, зарубинецька фібула з трикутним завершенням ніжки, яка вважається найхарактернішою етнографічною ознакою цієї культури, має прототипи у кельто-іллірійському середовищі на Балканах.

9. Джерела та література

 • Аммиан Марцеллин. Римская история: Пер. с лат. – СПб., 1996. – С. 76-83, 188, 393-395.
 • Гай Юлий Цезарь. Записки Юлия Цезаря и его продолжателей о галльской войне: Пер. с лат. – М., 1991. – 190 с.
 • Полибий. Всеобщая история: Пер. с древнегреч. – СПб., 1994. – Т. 1. – С. 219-231.
 • Страбон. География в 17-и книгах: Пер. с древнегреч. – Л., 1964. – С. 170-191.
 • Тит Ливий. История Рима от основания города: Пер. с лат. – Т. 1. – М., 1989. – С. 262-277, 329-331, 345; Т. 2. – М.: Наука, 1991. – С. 127-128; Т. 3. – М., 1993. – С. 279-290, 305-309.
 • Ирландские саги /Пер. Смирнова А. – М., Л., 1961.
 • Мабиногион: Легенды средневекового Уэльса /Пер. Эрлихмана В. – М., 2002.
 • Похищение быка из Куальнге /Пер. Шкунаева С., Михайловой Т. – М., 1985.
 • Предания и мифы Средневековой Ирландии /Пер. Шкунаева С. – М., 1991.
 • Брюно Ж.-Л., Бюкзешюнц О. Новые исследования кельтской цивилизации во Франции //Вестник древней истории. – 1990. – №3. – С. 131-142.
 • Галушко К.Ю. Давня Шотландія: Навчальний посібник. – К., 2003.
 • Казакевич Г. Кельти: традиційна культура та соціальні інститути. – К., 2006.
 • Казакевич Г. Кельти на землях України (ІІІ-І ст. до н. е.) // Історичний журнал. – 2006. – №4. – С. 22-31.
 • Казакевич Г. Стародавні кельти: історична реальність чи історіографічна конструкція? // Етнічна історія народів Європи. – Вип. 23. – К., 2007. – С. 142-148.
 • Калыгин В., Королев А. Введение в кельтскую филологию. – М., 1989.
 • Кельтская мифология: Энциклопедия. – М., 2002.
 • Крушельницкая Л. И. Кельтский памятник в Верхнем Поднестровье /Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института Археологии. Вып. 105. Древности Северо-Западного Причерноморья. – М., изд-во “Наука”, – 1965 г.
 • Рис А., Рис Б., Наследие кельтов. Древняя традиция в Ирландии и Уельсе: Пер. с англ. – М.: Энигма, 1999.
 • Мачинский С. Кельты на землях к востоку от Карпат // Кельты и кельтские языки. – М., 1974. – С. 31-41.
 • Седов В. Славяне и кельты // История, культура, этнография и фольклор славянских народов. – М., 1983. – С. 97 – 107.
 • Стрижак О. Кельти й Україна // Україна. Наука і культура. – 1989. – Вип. 23. – С. 266-277.
 • Трейстер М. Ю. Кельти в Північному Причорномор’ї // Археологія. – 1992. – № 2. – С. 37-50.
 • Филип Я. Кельтская цивилизация и ее наследие. – Прага, 1961.
 • Широкова Н. Древние кельты на рубеже старой и новой эры. – Л.: ЛГУ, 1989.
 • Шкунаев С. Община и общество западных кельтов. – М., 1989.
 • Chadwick N. K. The Celts. – Harmondsworth, 1970.
 • Cunliffe B. The Ancient Celts. – Harmondsworth, 2000.
 • James S. Atlantic Celts. Ancient people or modern invention? – Madison, 1999.
 • Les Celtes. – Paris, 2001.
 • Megaw R., Megaw V. Celtic art: from the beginnings to the Book of Kells. – London, New York, 2001.
 • Ross A. Everyday life of the pagan Celts. – London, New York, 1970.