Олександр Шинкаренко заступник начальника відділу інформації та використання документів державного архіву Херсонської області НА НОВИХ ЗЕМЛЯХ З ІСТОРІЇ ПЕРЕСЕЛЕННЯ В ХЕРСОНСЬКУ ОБЛАСТЬ ПРОТЯГОМ 1944-1952 PP. Історія заселення Херсонщини, початок якої сягає кінця ХУІІІ ст., мала своє продовження у пізніші часи, але документи щодо масового переселення людей у радянський період відомі широкому загалу значно менше, ніж ті, що розповідають про освоєння Нижньодніпровських степів першопоселенцями. Як відомо, за угодою від 9 вересня 1944 р. між польським Тимчасовим комітетом національного визволення та урядом УРСР восени того ж року було розпочато переселення етнічних українців з території так званого Закерзоння, куди входили Підляшшя, Холмщина, Посяння і Лемківщина і на якій мешкало до 800 тисяч українців, до південно-східної України.Розпочавшись досить повільно, © О.Шинкаренко. 2006 ‘ /Л° МаСОВОГ° хаРактеРУ” За проханням Головного уповноваженого уряду УРСР у справах евакуації з вересня 1945 р. до вирішення цих питань долучились три польські дивізії. Офіційною мотивацією цієї депортації на схід була необхідність забезпечення робочою силою територій, що в роки війни найбільше постраждали в економічному відношенні і понесли найвідчутніші демографічні втрати. Пізніше радянське керівництво вирішило реалізувати масштабний проект по вирощуванню бавовни у південноукраїнському регіоні, що вимагало великих людських ресурсів. Тому з 1949 року із областей, які були визначені для розселення переселенців, у тому числі новоствореної Херсонської області, до західних і деяких північних областей вирушили посланці з партійними дорученнями агітувати населення тамтешніх сіл до переїзду на нові землі. Формально «велике переселення народів» мало добровільний характер. Переселенцям обіцяли всіляку підтримку і гарні перспективи, але реальність була далекою від сподівань. Як завжди в умовах тоталітарного режиму, кампанія супроводжувалась різноманітними негараздами, на «добровольців» складались плани та рознарядки, яких мали суворо дотримуватись виконавці, замість гостинних новобудов новопоселенців розселяли по будинках місцевих мешканців, клімат був для них незвичним и несприятливим, колгоспне господарювання викликало у людей, що звикли хазяйнувати самостійно, справжній шок, навіть релігійні уподобання і життєвий устрій степовиків були відмінними. Це змушувало переселенців масово повертатись на батьківщину або шукати собі роботу по містах чи в інших регіонах. У держархіві області відклались документи про діяльність відділу переселення, який діяв у 1944-1952 роках у складі облвиконкому. Це була спеціалізована окрема установа, яка займалась організованим масовим переселенням людей, як в область, так і за її межі. Відомості про діяльність цієї установи розпорошені по різних архівних фондах різних установ, організацій, але переважна більшість документів зберігається в фондах Херсонський обласний комітет КПУ (ф.П-46)* та Виконавчий комітет Херсонської обласної ради народних депутатів (ф. Р – 1979). Добірка документів присвячена найбільш масштабним переселенням на Херсонщину, здійсненим протягом 1944-1952 pp.; документи подані мовою оригіналу, зі збереженням стилістичних особливостей текстів. №1 ЛИСТ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛІННЯ ПРИ РНК УРСР У СПРАВАХ ЕВАКУАЦІЇ ТА РОЗСЕЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО І ПОЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ СЕКРЕТАРЮ ХЕРСОНСЬКОГО ОБКОМУ КП(б)У, ГОЛОВІ ОБЛВИКОНКОМУ ПРО ДОДАТКОВУ ЕВАКУАЦІЮ НАСЕЛЕННЯ З ПОЛЬЩІ В ХЕРСОНСЬКУ ОБЛАСТЬ 9 грудня 1944 р. Совнаркомом УССР ЦК КП(б)У намечается в декабре 1944 года и январе 1945 года дополнительно разделить колхозам Вашей области 6350 семей 25293 человек. Украинского населения, эвакуируемых в Херсонскую область из Польши в соответствии с соглашением между правительством УССР и польским комитетом национального освобождения от 9/09-1944 года. Эшелоны эвакуирующихся с семьями предполагается направлять на следующие станции назначения Вашей области: Ст. Херсон Ст. Калининское Белая Криница Геническ Партизаны Н.Троицкое Снигиревка Всего – 900 семей – 600 семей 1500 семей 800 семей 600 семей 650 семей 1300 семей 6350 семей -3600 человек – 2400 человек – 6000 человек – 3200 человек – 2400 человек – 2600 человек – 5293 семей – 25293 человек Если с нашей стороны будут замечания в отношении станций назначения, то прошу не позже 9/12. передать по ВЧ в управление по делам эвакуации при СНК УССР на какие станции назначения по Вашему мнению нужно направлять эшелоны для более удобного размещения эвакуируемых по колхозам. Начальник управления /Иванов/ Державний архів Херсонської області, ф.Р. — 1979, on.l, спр.277, арк.З. Машинопис. Копія. ПОСТАНОВА ХЕРСОНСЬКОГО ОБЛВИКОНКОМУ І БЮРО ОБКОМУ КП(б)У ПРО РОЗСЕЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ, ЕВАКУЙОВАННОГО З ПОЛЬЩІ 11 грудня 1944 р. В соответствии с постановлением СНК УССР и ЦК КП/б/У от 17.11-1944 года о плане расселения украинского населения, переселяемого из Польши, – Исполком Облсовета депутатов трудящихся и Бюро Обкома КП/б/У ПОСТАНОВЛЯЮТ: 1. Утвердить дополнительный план на декабрь месяц 1944 г. и январь 1945 года расселения по районам 6350 семейств украинского населения, эвакуированных из Польши /приложение№1/. 2. Обязать председателей райисполкомов и первых секретарей КП/б/У в двух дневный срок довести до колхозов план расселения украинского населения из Польши и обеспечить: а/ своевременный лрием на станциях и перевозку в колхозы проживающих в порядке эвакуации на территории Польши украинского населения, б/ предоставить каждой эвакуированной семье, имеющиеся свободные в колхозах вполне подготовленные помещения для жилья, а при отсутствии отдельных помещений, временно расселить эвакуированные семьи в домах колхозников. в/ оказать всемерную помощь эвакуированным в хозяйственном их устройстве в колхозах, а также в скорейшей приемке их в члены колхоза и предоставлении им приусадебных участков в соответствии с уставом сельхозартелей. Руководство расселением эвакуированного украинского населения из Польши в районах, возложить лично на председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся,-Председатель Исполкома Секретарь Херсонского Херсонского Облсовета Обкома КП/б/У депутатов трудящихся /Ф.ПАСЕНЧЕНКО/ /А.ФЕДОРОВ/ Там само, оп.1, спр.277, арк.6. Машинопис. Копія. №3 ІЗ ДОПОВІДНОЇ ЗАПИСКИ УПОВНОВАЖЕННОГО РАДИ У СПРАВАХ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ ПРИ ХЕРСОНСЬКОМУ ОБЛВИКОНКОМІ ЗАСТУПНИКУ ГОЛОВИ ХЕРСОНСЬКОГО ОБЛВИКОНКОМУ ПРО СТАНОВИЩЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ З ПОЛЬЩІ У ВЕЛИКООЛЕКСАНДРІВСЬКОМУ РАЙОНІ 27 червня 1945 р. … По данным Райисполкома всего на территории района расселено семей переселенцев -978, из них – 818 семей вступили в колхозы, 160 семей работают в учреждениях, в местной промышленности, на жел. дор. транспорте и т.д. и 125 семей еще не вступили в члены артелей. Расселение произведено в 25 сельсоветах, в населенных пунктах 61 колхоза… Все расселены в пустующих домах /в Высокополье главным образом/ от 1 до 3 семей или совместно с хозяевами-колхозниками, в порядке уплотнения, в отдельных от хозяев комнат. Совместного проживания вместе с хозяевами в одной комнате, мной не обнаружено. …отводом постоянной усадьбы никто не занимается, в первую очередь земельные органы-землеустроители, у самих переселенцев горячего желания быстрее поселиться тоже нет, ибо подавляющее большинство живет возможностью «авось» нас будут направлять обратно, где жили в западные области Украины. Конкретных мер со стороны местных советов и колхозных органов, чтобы быстрее закрепить их и посодействовать, чтобы начинали обстраиваться, не принимается. …с этими людьми надо много, настойчиво, кропотливо работать, чтобы они встали в шеренгу честных тружеников колхозных полей, считают, что если с ними раз-два провели собрание, побеседовали, то этого достаточно для того, чтоб их сознание стало социалистическим, а они все стали беспартийными большевиками. Позабывают, что они вчера вышли из капиталистического общества. Отсюда, поспешные, огульные, вредные выводы «из них ничего не выйдет». …колхоз им. Сталина Старосельского сельсовета, в нем расселили 56 семей, из них 25 оформили вступление в с/х артели, 14 семей работают на ж.дор.транспорте, 17 семей в члены колхоза не вступили, все работают в колхозе, среди них есть также группа односельчан и ждут кто из них вступит первый в колхоз. В этом же колхозе со стороны отдельных лиц, были также реплики – «писать заявление о приеме в члены колхоза не будут, а то что либо стрясется с большевиками, тогда найдут мое заявление и скажут, что я большевик»… Повсеместным мотивом переселенцев, некоторого недоброжелательного отношения к колхозам, как вступивших в них, так и не вступивших, это ссылка на низкий жизненный уровень местных колхозников /плохо питаются, не имеют коровы и т.п./, низкая в отдельных случаях трудовая дисциплина, низкой упитанности живое тяглое и пр., потому ставят вопрос о наделении землей в индивидуальном порядке, ссылаясь на то, что им так обещали. На почве пока существующего неравенства между колхозником местным и переселенцев, местами встречаются ненормальные, болезненные взаимоотношения /переселенцы, как правило, в рационе питания имеют мясо, достаточно хлеба, молока и пр., привезенные запасы/, например в Архангельском сельсовете есть случаи – переселенцев называют «польскими бандитами». Конечно не приносят пользу делу такие настроения, как например в Высокополье секретарь парторганизации – директор школы тов. БЛЮМЕНФЕЛЬД высказал мне такое заключение по вопросу продажи домов быв.немецких колонистов переселенцев «не получат они их, мы будем продавать их своим инвалидам Отечественной войны» высказано это с особым пренебрежением к переселенцам. Такое же мнение по вопросу продажи домов в Высокополье, от имени Райисполкома заявки Зам.председателя т. ПАВШЕНКО – переселенцы все из Высокополья будут выселены в другие сельсоветы, там будет райцентр, помещения нужны под учреждения и жилье служащих их». Это все не безизвестно переселенцам, заставляет их волноваться и сочинять вокруг этого всякие нелепые анекдоты… Уполномоченный Совета по делам православной церкви при Херсонском облисполкоме /підпис/ /А.Салмин/ Там само, оп.2, спр.209, арк.32-33. Машинопис. Оригінал. №4 3 ПОСТАНОВИ ХЕРСОНСЬКОГО ОБЛВИКОНКОМУ І БЮРО ОБКОМУ КП(б)У ПРО ОБЛАШТУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ, ЕВАКУЙОВАННОГО З ПОЛЬЩІ 21 вересня 1945 р. .. .Обязать исполкомы райсоветов и РК КП(б)У: а/ принять решительные меры к прекращению самовольных переездов переселенческих хозяйств в другие области и районы, а самовольно выехавшие хозяйства должны быть возвращены на прежнее место жительства. б/ провести решительную борьбу с враждебными и кулацкими элементами, разоблачая их антисоветские действия среди широких масс переселенцев… Председатель исполкома Херсонского облсовета депутатов трудящихся Ф.Пасенченко Секретарь Херсонского обкома КП(б)У А.Федоров Там само, оп.1, спр.277, арк.32 і зв. Машинопис. Копія. №5 ІЗ ДОПОВІДНОЇ ЗАПИСКИ ІНСПЕКТОРА ВІДДІЛУ ПЕРЕСЕЛЕННЯ НАЧАЛЬНИКУ ВІДДІЛУ ПЕРЕСЕЛЕННЯ ХЕРСОНСЬКОГО ОБЛВИКОНКОМУ ПРО СТАНОВИЩЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ У КАЛАНЧАЦЬКОМУ РАЙОНІ 17 липня 1946 р. …в Каланчакском районе было 255 семейств переселенцев, осталось 95 семейств переселенцев, находясь в Н.Александровском с/с было 30 семейств, остались 12, 18 семейств уехало самовольно. Переселенцы Н.Александровского с/совета находятся в тесных квартирах КУСИК Иван находится семья из 9 человек в 13 кв./метрах. Переселенцы в Н.Александровском с/с не получили мыла туалетного, мыла хозяйственного, которые им причитались, переселенцы продают хлеб и оставляют под расписки хозяевам, у которых на квартирах. Каланчакский сельсовет к/з Нове Життя было 13 семейств, осталось 5 семейств, также находятся в тесных квартирах… переселенцы сараев не имеют для скота… Каланчакский с/совет к/з Партизаны переселенцы находятся в тесных квартирах, например … переселенец Мура в 2 комнатах все окна заложены кирпичем, я дала указание председателю к/з Партизаны остеклить окна стеклом, которое получили для текущего ремонта для переселенцев. Переселенец Тузь просил, чтобы ему построили дом, но ему ответил председатель к/з – продай корову и строй себе дом… Инспектор отдела переселения /Манзело/ Там само, on.2, спр.209, арк.27 і зв. Машинопис. Копія. №6 АКТ ОБСТЕЖЕННЯ СІМ’Ї ПЕРЕСЕЛЕНЦЯ 2 вересня 1946p. Обследования семьи переселенки 1946 г. сентября 2-го дня в присутствии председателя Б.Александровского с/с Кравченко, представителя Б.Александровского райисполкома Мельченко и главы семьи переселенки. Жеребец Екатерина Васильевна, проживающая Б.Александровский с/с не трудоспособная, нигде не работает. Проживает в своей дочерью Садовой по уплотнению, имеет приусадебный участок 0,15 га. За оставленное имущество перерасчет не произведен. Детей не имеет. Обувью и одеждой не обеспечена, а так же и домашними обиходами. По хозяйственному устройству нечего не сделано, необходима жилплощадь, одежда, обувь. Из домашнего обихода (стол, кровать, стул и т.д.). Денежной помощи не получала. За оставленны посевы в Польше получила рожь 200 кг. в чем составили настоящий акт Подпись главы семьи /підпис/ Садовая Уполномоченный райсовета /підпис/ Председатель с/с /підпис/ Там само, on. 2, спр. 212, арк. 50. Рукопис. Оригінал. №7 З ДОВІДКИ УПОВНОВАЖЕНОГО ЦК КП(б)У ПО ПЕРЕВІРЦІ СТАНУ ОБЛАШТУВАННЯ ЕВАКУЙОВАННОГО З ПОЛЬЩІ УКРАЇНСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ В ХЕРСОНСЬКУ ОБЛАСТЬ 27 вересня 1946р. …Допустив послабление контроля исполнения предыдущих решений Совета Министров и ЦК КП/б/У и решений Президиума Облисполкома и бюро Обкома КП/б/У, область стала перед фактом, что из 4643 семейств, прибывших для расселения в Херсонскую область, на день окончания проверки, т.е. на 17.09.с/г осталось лишь 1025 семейств, остальные же, в количестве 3618 семейств или 78% самотеком выехали из Херсонской области в другие области Украины… Уполномоченный ЦК КП(б)У /підпис/ /Козаков/ Там само, оп.2, спр.207, арк.24, 26зв., 27. Машинопис. Оригінал. №8 З ДОПОВІДНОЇ ЗАПИСКИ НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ ПЕРЕСЕЛЕННЯ ХЕРСОНСЬКОГО ОБЛВИКОНКОМУ СЕКРЕТАРЮ ХЕРСОНСЬКОГО ОБКОМУ КП(б)У ПРО ОБЛАШТУВАННЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ В ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 30 січня 1947р. На основании соглашений от 9-го сентября 1944 г. между Правительством Украинской ССР и Польским Комитетом Национального Освобождения, было переселено в Херсонскую область 4643 семьи в них 16367 человек. В связи с неурожаем многие переселенцы самовольно выехали в Западные области Украины и Белоруссии. Так, на 1-е января 1946 года проживало 3634 семьи, на 1-е Января 1947 года – 936 семей. Особенно приняли массовый характер выезды с июня месяца 1946 года в связи с разрешением свободного проезда по железным дорогам… Всем переселенческим семьям правительство УССР представило льготы: на два года со дня прибытия, переселенцы освобождаются от натуральных денежных налогов, страховых платежей. Колхозам, к которым доприселено 50% переселенцев, также предоставлены льготы, а именно: на 5-% снижена хлебосдача государству. Колхозов, состоящих исключительно из переселенцев нет… По своему трудоустройству переселенцы размещены следующим образом: Членами колхоза состоит……………………594 семьи работают в совхозах и с.х.орган………………58 семей на предприятиях и учреждениях………………78 семей на транспорте…………………………………..14 семей работают в колхозах, не являясь членами колхозов…………………………….190 семей пенсионеров……………………………………..2 семьи. Начальник отдела переселения при облисполкоме /підпис/ /Кожемякин/ Там само, оп.2, спр. 446, арк. 122, 123, 125, 128. Машинопис. Оригінал. №9 ВИТЯГ З ПОСТАНОВИ ХЕРСОНСЬКОГО ОБЛВИКОНКОМУ І БЮРО ОБКОМУ КП(б)У ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЛАНУ ПЕРЕСЕЛЕННЯ В ХЕРСОНСЬКУ ОБЛАСТЬ № 1123-52/25 23 серпня 1949р. …Утвердить план переселения на добровольных началах в 1949-1951 гг. в колхозы и совхозы Херсонской области 31374 тыс.дворов колхозников и единоличных крестьян, в том числе в колхозы в 1949 году 6700 тыс. дворов; в 1950 году 11000 тыс. дворов; в 1951 году 11100 тыс. дворов и в совхозы Министерства совхозов УССР в 1949-1951 гг. 2574 тыс. дворов из областей республики… Председатель Исполкома Областного Секретарь Херсонского Обкома КП(б)У Совета депутатов трудящихся /Ф.Пасенченко/ /Г.Гришко/ Там само, on. З, спр. 478, арк. 20. Машинопис. Копія. № 10 З ПРОТОКОЛУ НАРАДИ УПОВНОВАЖЕНИХ ВІД ХЕРСОНСЬКОГО ОБЛВИКОНКОМУ, ОБКОМУ КП(б)У, РАЙВИКОНКОМІВ, КОЛГОСПІВ, РАДГОСПІВ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ПЕРЕСЕЛЕННЯ ГРОМАДЯН В ХЕРСОНСЬКУ ОБЛАСТЬ 31 серпня 1949 р. Руководили совещанием 1-ый секретарь обкома КП(б)У т.Гришко, секретарь обкома КП(б)У т.Кулик, зам.пред. облисполкома т. Иванченко Повестка дня. 1. Организация работы по отбору и приему переселенцев в областях выхода. Доклад. т.Иванченко Д.И. Иванченко: …Цель Постановления правительства о переселении – обеспечить рабочей силой более слабые области в экономическом отношении. В 1949 г. больше половины всех переселенцев по распределению приходится на Херсонскую область. Выполнение этой задачи будет зависеть от нас с вами – как поработаем и как примут их товарищи. Считаю нужным напомнить условия переселения ввиду плохой подготовленности уполномоченных от некоторых районов. Необходимо добиться такого положения, чтобы переселенцы привезли дома, ввиду тяжелых жилищных условий в области – это во многом облегчит нам работу. Считаем необходимым переселить в этом году в более слабые колхозы в экономическом отношении. Это нужно учесть райуполномоченным, потому что оттуда можно взять целые села. Пустых обещаний делать не нужно, но о том, что переселенцам дадут или построят дома можно и нужно говорить. В Западных областях другие условия обложения налогами, поэтому там больше получили в этом году. Таврические земли хорошо родят при любых условиях при правильном соблюдении агротехники. В отношении воды – есть некоторые районы, где с водой трудновато. Но нам правительство помогло и будем строить артезианские колодцы. Предупреждаю о дисциплине. Не забывайте о доверии облисполкома и обкома КП(б)У. В отношении скота и сельхозпродуктов. Пусть сдают, у нас здесь все своё заготовленное, заготскоту даны указания – все получат, а лошадей пусть везут. Вопрос: в колхозе лошадь обобществляют. Как быть с единоличником, если задает вопрос в отношении возмещения. Ответ: Решают области выхода. Вопрос: Какие семьи принимать к отправке? Ответ: На основании постановления правительства в семье должно быть 2 чел. трудоспособных. Вопрос: Кто переселенцев будет сопровождать из областей выхода? Ответ: Оттуда будут выделены начальники эшелонов. Выступили в прениях. Кулик: Наша задача в основном – это помочь местным властям поднять людей, разъяснить людям зачем их переселяют, какая нужда у нас в рабочей силе, условия нашей области, района, колхоза. Еще в отношении скота и продуктов. Разъясните людям, что наш скот лучше, свой пусть не везут, а сдают все. Необходимо особо правильно рассказать о жизни в наших областях, поскольку они будут проявлять большой интерес, учесть, что человеку не так легко сняться с насиженного места. Не исключена возможность, что украинские националисты попытаются использовать вас в преступных целях. Поэтому нужно быть особенно бдительными. Основное – разъяснить о наших землях и помочь правительству. Рассказать им о героях нашего труда, передовых людях. У них большая оплата труда, существуют скидки. А у нас очень много машин и мы на наших землях добьемся лучшей оплаты труда, а скидки – явление временное. Я надеюсь, что вы по-большевистски им все разъясним и пригласим в нашу семью. Основной вопрос – жилье, пусть забирают, что можно. Отправлять нужно партиями 20-25 семей, не ждать непременно до сотни. Больше разъяснительной работы. Гришко: Несколько замечаний, поскольку я там порядочное время работал. В первую очередь и бесспорно вы встретитесь с националистической агитацией, направленной на срыв переселения. Националистические элементы будут лить всякую грязь на восточные районы. В большинстве случаев хозяйства там уже коллективизировали, люди будут интересоваться нашей колхозной жизнью, нужно по-большевистски все объяснить, рассказать причины переселения Секретарь собрания 1 /підпис/ /Зелёный/ Там само, оп.З, спр.481, арк. 13-16. Рукопис. Оригінал. №11 ПОВІДОМЛЕННЯ НАЧАЛЬНИКА ЗАЛІЗНИЧНОЇ СТАНЦІЇ ХЕРСОН-ПОРТ НАЧАЛЬНИКУ ВІДДІЛУ ПЕРЕСЕЛЕННЯ ОБЛВИКОНКОМУ ПРО НЕПОРОЗУМІННЯ НА ЗАЛІЗНИЦІ, ЯКІ ТРАПИЛИСЬ ПРИ ПЕРЕВЕЗЕННІ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ 4 листопада 1949 р. 1/Х1-49 года прибыло 4 вагона с переселенцами с Львовской дороги получатель Высокопольский райисполком, но станция назначения Херсон-Порт, когда я узнал о подходе этих вагонов, я вызвал начальника станции Снигиревка тов.Сидорука и просил отправить на станцию Высокополье Сталине. ж.д., но он их отправил в Херсон-Порт, после чего я сообщил в Облисполком, где получил письменное отношение, и вагоны отправил обратно в Снигиревку 3/Х1-49 г. они мне сообщили, что отправляют обратно, я дал телеграмму подтверждающую назначения, но 4/Х1-49 года начальник станции Снигиревка отправил в Херсон и вагоны находятся в Херсоне. Эшелон вышел со станции Надворная Станиславской области. Нач. Станции Херсон-Порт /Ильин/ Там само, оп.З, спр. 481, арк. 72. Магиинопис. Копія. №12 ТЕЛЕГРАМА РАДИ МІНІСТРІВ УРСР ХЕРСОНСЬКОМУ ОБЛВИКОНКОМУ ПРО НЕГАЙНЕ ВИКОНАННЯ ПЛАНУ БУДІВНИЦТВА, РЕМОНТУ ТА ВІДНОВЛЕННЯ БУДИНКІВ ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ 13 листопада 1949 р. Рассмотрев состояние устройства переселенцев прибывших в вашу область Совет Министров УССР устанавливает совершенно неудовлетворительное проведение ремонта строительства и восстановления домов для переселенцев в 1949 году в Вашей области должно было быть построено 1069 домов отремонтировано 1540 домов и восстановлено привезенных переселенцами 4460-50-домов фактически на 10 ноября 1949 года построено только 53 домов отремонтировано 1509 домов и восстановлено 18 домов неудовлетворительное состояние переселенческого строительства при наличии достаточного количества строительных материалов в области является следствием того что Облисполком недостаточно контролирует выполнение этого важнейшего задания вместо того чтобы принять необходимые меры к скорейшему строительству домов и предоставлению их переселенцам райисполкомы с ведома Облисполкома размещают переселенцев в квартирах колхозников что Совет Министров УССР считает неправильным размещение переселенцев в квартирах колхозников может быть допущено только в исключительных случаях на период пока будут отстроены им дома а не как правило Совет Министров УССР обязывает Вас лично рассмотреть состояние со строительством и ремонтом домов для переселенцев устанавливать каждому району и колхозу сроки окончания строительства домов и принять меры обеспечивающие расселение переселенцев как правило в отдельных домах до начала зимних условий о принятых мерах доложить Совету Министра УССР 15 ноября 1949 года № 53-1745 Председатель Совета Министров УССР /Д.Коротченко/ Там само, on. З, спр. 487, арк. 94 і зв. Машинопис. Копія. № 13 ЛИСТ НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ ПЕРЕСЕЛЕННЯ ХЕРСОНСЬКОГО ОБЛВИКОНКОМУ ГОЛОВІ НИЖНЬОСІРОГОЗЬКОГО РАЙВИКОНКОМУ ПРО НЕЗАДОВОЛЕННЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ СТАНОМ ЇХ ОБЛАШТУВАННЯ В РАЙОНІ 22 листопада 1949 р. По сообщению Уполномоченного Херсонского Облисполкома и Обкома КП(б)У по Черновицкой области по вопросу переселения тов.Белокон О.Л. из Вашего района поступают письма о плохом хозяйственном их устройстве и приеме от переселенных семей из Черновицкой области, поэтому проводить работу по отправке переселенцев очень трудно. Отдел переселения Херсонского Облисполкома просит в колхозах, где размещены переселенцы, провести собрания переселенцев по вопросам их хозяйственного и трудового устройства. Учитывая, что из Черновицкой области мы будем принимать переселенцев и в 1950 году, организовывать патриотические письма от переселенных семей в адрес их родственников и знакомых о их жизни и бытовом устройстве на новом месте. Копии писем вышлите в отдел переселения. Начальник отдела переселения Херсонского Облисполкома /М.Колинчак/ Там само, on. З, спр. 487, арк.105. Машинопис. Копія. № 14 3 ЛИСТА УПОВНОВАЖЕНОГО ХЕРСОНСЬКОГО ОБЛВИКОНКОМУ, ОБКОМУ КП(б)У ПО РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ НАЧАЛЬНИКУ ВІДДІЛУ ПЕРЕСЕЛЕННЯ ХЕРСОНСЬКОГО ОБЛВИКОНКОМУ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ПЕРЕСЕЛЕННЯ ГРОМАДЯН ДО ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 21 березня 1950р. В порядке информации в нескольких словах хочу осветить обстановку и ход работы по переселению. Представители районов по отбору в колхозы прибыли… Сейчас они распределены по районам и ведут работу в селах и колхозах. На 12-е марта имеется поданных заявлений – 378, из них утверждено облисполкомом 114. Большое количество неутвержденных заявлений объясняется тем, что они собраны небольшими количествами в разных районах. Составлен график (календарный) отправки эшелонов по районам. На первую половину марта (7-го-9-го и 15-го марта) готовится к отправке 320 хозяйств в Троицкий, Маячковский, Каланчакский и Скадовский районы. Подвоз к станциям сильно затруднен из-за бездорожья, автомашинами возить почти нельзя. Область транспортом районам помочь не может… По вопросу транспорта я говорил с Киевом, Киев помочь транспортом из других областей не может. Так что вся работа, в основном, будут проводиться гужтранспортом районов. Много мешают в работе вернувшиеся из районов нашей области. В село Озерск Высоцкого района Ровенской области прибыли четыре семьи: 1. Петрович Андрей Данилович с женой Петрович Любой Михайловной с колхоза Калинина с. Натальевка Каховского района – уехал без всяких документов на право выезда. 2. Пляшко Лука Иосифович 3. Пляшко Владимир Николаевич – без всяких документов. 4. Серковская Прасковья Никифоровна с 2 детьми – имеет разрешение от правления колхоза на 2-х месячный отпуск?! 5. В село Белая Высоцкого района приехала Мельник Ольга Яковлевна из колхоза им. Жданова г. Каховки – без всяких документов… Последние трое прибыли из колхоза «Большевик» села Любимовка, Каховского района). /підпис/ Там само, оп.З, спр. 529, арк.20 і зв. . Рукопис. Оригінал. ІНФОРМАЦІЯ ДИРЕКТОРА РАДГОСПУ «КАХОВСЬКИЙ – 2» ВІДДІЛУ ПЕРЕСЕЛЕННЯ ХЕРСОНСЬКОГО ОБЛВИКОНКОМУ ПРО ОБЛАШТУВАННЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ У РАДГОСПІ 15 квітня 1950 р. 1. Прибыло семей в 1949 году – 46, в 1950 году – 15 семей, в них человек – 212 а) – Трудоспособных мужчин – от 16 до 60 лет – 89 б)-Женщин -от 16 до 55 лет-96 в) Семей одиночек – 30 г) семей с одним трудоспособным – 23 д) – Подростков от 12 до 16 лет – 13 е) – По специальностям Трактористов – 3 человека Комбайнеров – нет Портников – 10 человек Медработников – 1 человек Учителей – 1 человек Счетных работников – 4 человека Каменщиков – 4 человека Разнорабочих – 132 человека ж) – Детей школьного возраста – 39, охвачено школой – 39. з) – Неграмотных – 5 человек, малограмотных – 12 человек и) – Многодетных матерей нет к) – Без своих домов – 59 семей, без коров – 21 семья 2. Переселенцы привезли с собой: а) – жилых домов – один, сарай – два, лесоматериала – 32 куб.м б) – лошадей – нет, коров – 5, овец и коз – 14, свиней – 10, птицы – 80 шт. в) – хлеба – 4 тонны, картофеля – 12 тонн. 3. Трудовое и хозяйственное устройство переселенцев а) – живут в отдельных домах – 15 семей б) – в квартирах с одной комнатой и кухней – 40 семей в) – начислено по приказу на работу с 1949 года – 185 человек г) – отведено в натуре предусадебной земли – нет, под огороды 0,15 на каждую семью д) – послано на учебу на курсы трактористов с 1949 года – 15 человек окончили – 1 человек, один обучается на курсах комбайнеров – 2 человека, окончили – 2, один обучается е) – Характерные факты и показатели в работе, большинство работают хорошо, часть к работе относится плохо ж) – Выдвинуто на руководящую работу: Поддубный Семен Малахович – бригадир Присяжный Павел Дмитриевич – бригадир з) – Выдано кредитов на приобретение скота – 54000 руб. и) – На строительство и восстановление – нет к) – Куплено домов – нет, Построено домов – нет, куплено коров – 27 л) – Восстановлено перевезенных домов – нет м) – Подготовлено квартир для приема переселенцев – 10 н) – Предъявлено обменных квитанций семьями переселенцев – 18 на зерно – на 17 центнер на картофель – 80 центнер на сено – нет на скот – 18 голов, отоварено квитанций на 17 голов, не отоварено на одну корову. Картофель отоварено на 10 квитанций на 65 центнер, не отоварено 6 квитанций, на 15 центнеров о) – Организовано посылка писем на прежнее место жительство с приглашением в Херсонскую область на работу. Прибыло одна семья по письмам, которая устроена в совхозе и одиночек трое, которые приняты на работу в совхоз. п) – Выбыло самовольно из совхоза – 7 семей. по разрешению областного отдела переселения – 1 семья. Директор совхоза /підпис/ /Прокопец/ Там само, on. З, спр. 800, арк. 26-27. Машинопис. Оригінал. № 16 АКТ УПОВНОВАЖЕНИХ ХЕРСОНСЬКОГО ОБЛВИКОНКОМУ, ГОЛОПРИСТАНСЬКОГО РАЙВИКОНКОМУ ТА НАЧАЛЬНИКА ЕШЕЛОНУ ПРО ПРИБУТТЯ ЕШЕЛОНУ З ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМИ НА СТАНЦІЮ ХЕРСОН-ПОРТ 27 квітня 1950 р. Мы, нижеподписавшиеся Уполномоченный Херсонского Облисполкома т.Березнюк, нач.эшелона т. Кульчицкий Петр Михайлович, уполномоченный Голопристанского р-на тов. Томашевский составили настоящий акт в нижеследующем: Сего числа на ст. Порт-Херсон из Долинского района, Станиславской области прибыл эшелон № 734 с переселенцами для колхоза им. Стаханова, Голопристанского района в составе 6-ти вагонов в 4-х остном исчислении, в них 13 семей 53 чел. Количественный состав: 1. Служащих 5 семей – 15 чел 2. Рабочих 2 семьи – 6 чел. 3. Единоличников 6 семей – 32 чел. Переселенцы привезли с собой: разобранных старых домов – 3 в т.ч. леса 49 куб.м. и купленного леса – 43 куб.м. всего 92 куб.м. Кроме того переселенцы привезли скота: Коров 5 голов Молодняка 3 голов / в т.ч. телка до года и две выше года/ Продовольственного зерна – 1 цнт. Домашних вещей – 48,5 цнт. Эшелон разгружен в течении 2-х часов, в чем и составлен настоящий акт. Разобранные дома привезены полностью, оконных и две дверных заполнений совершенно нет: кроме того старый лес поражен жучком. Восстановить дома невозможно. Уполномоченный Облисполкома /БЕРЕЗЮК/ Начальник эшелона /КУЛЬЧИЦКИЙ/ Уполномоченный Голопристанского райисп. /ТАМАШЕВСКИЙ/ Зав.отд. сельского и колхозного строительства /підпис/ /ПОПОВ/ Там само, оп.2, спр. 798, арк. 115. Машинопис. Копія. № 17 РОЗПОРЯДЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПРИ РАДІ МІНІСТРІВ УРСР У СПРАВАХ ЕВАКУАЦІЇ ТА РОЗСЕЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО І ПОЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ НАЧАЛЬНИКУ ВІДДІЛУ ПО ПЕРЕСЕЛЕННЮ ХЕРСОНСЬКОГО ОБЛВИКОНКОМУ ПРО НЕЗАДОВІЛЬНИЙ СТАН ОБЛАШТУВАННЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ В ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 10 травня 1950 р. За відомостями Чернівецького облвиконкому, станом на 1 травня 1950 року із Херсонської області повернулось 108 родин переселенців, в тому числі з Голопристанського району -20 з Калінінського – 10 з Н-Воронцовського -7 з Н-Сирогозького -9 з В-Олександрівського – 18 з Генічеського – 8 з Сиваського – 12 з Цюрупинського -24 Лише протягом другої половини березня і за квітень місяць повернулось 52 родини. Виїзд переселенців з Вашої області свідчить про незадовільний стан їх господарчого влаштування і головним чином незадовільним станом будівництва хат для переселенців, а також поганим відношенням до переселенців на місцях в колгоспах. Управління при Раді Міністрів УРСР в справах евакуації доручає Вам перевірити причини виїзду переселенців з колгоспів зазначених районів і через облвиконком вжити рішучих заходів з метою припинення повернення переселенців до областей виходу. Про вжиті заходи повідомте Управління до 20 травня 1950 року. Заст..Начальника Управління при Раді Міністрів УРСР в справах евакуації /підпис/ (І.Білай) Там само, on. З, спр. 793, арк.140. Машинопис. Оригінал. №18 ДОВІДКА ВІДДІЛУ ПЕРЕСЕЛЕННЯ ХЕРСОНСЬКОГО ОБЛВИКОНКОМУ ПРО КІЛЬКІСТЬ СІМЕЙ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ В РАЙОНАХ ОБЛАСТІ 15 серпня 1950 р. -№ Наименование План Прибыло Прибыло Всего Осталось Запланиро- На п/п районов пересе- по плану за счет имеется дополу- вано пере- какую ления  других семей в чить селить из станцию на 1950 год  районов районе  Черновицкой области 1. Белозерский 460 228 – 228 232 20 Херсон 2. Бериславский 400 75 137 212 188 – – 3. Калининский 500 102 209 311 189 50 Калинин -дорф 4. Херсонский 585 278 – 278 307 – – 5. Б.Александровский 500 33 – 33 467 100 Б.Крини ца 6. Горностаевский 485 149 – 149 336 – – 7. Высокопольский 260 214 – 214 46 – – 8. Н.Воронцовский 515 89 23 112 403 30 Высоко-полье 9. В.Рогачикский 350 230 44 274 76 – – 10 В.Лепетихский 575 359 – 359 216 – – 4630 1757 413 2170 2460 200 Ст.инспектор отдела переселения /підпис/ Зеленый Там само, on. З, спр. 798, арк. 25. Машинопис. Оригінал. № 19 ДОПОВІДНА ЗАПИСКА ІНСПЕКТОРА ВІД ДІЛУ ПЕРЕСЕЛЕННЯ НАЧАЛЬНИКУ ВІДДІЛУ ПЕРЕСЕЛЕННЯ ХЕРСОНСЬКОГО ОБЛВИКОНКОМУ ПРО НЕДОЛІКИ ОБЛАШТУВАННЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ жовтень 1950р. Доношу, что согласно устного Вашего распоряжения, мною проверена жалоба, поступившая через редакцию газеты «Колгоспне село» от переселенцев с. Чернобаевки, Херсонского района. Проверкой на месте установлено, что факты, изложенные в письме жалобщиков, целиком и полностью подтвердились. Строительство домов для переселенцев в колхозе им. Кирова, Чернобаевского сельсовета пущено на самотек, строительной бригады нет, а переселенцы строящие себе дома, представлены сами себе, никто не контролирует. Правление колхоза во главе председателя тов. МАРТЫНЕНКО строительством жилых домов для переселенцев не занимается и никакой помощи переселенцам не оказывает, подводы для подвоза воды не выделяет, переселенцы воду носят на себе на расстоянии 1,5-2 км. Надень проверки стройматериала нет., кровельный материал не заготавливается. Продовольственное зерно для переселенцев колхозом получено полностью, однако на день проверки переселенцы не дополучили в среднем 120-150 кг. Хотя в складе колхоза имеется переселенческого хлеба 14,5 центнеров. В беседе с председателем колхоза о неудовлетворительном ходе строительства жилых домов для переселенцев, который дал слово, что в течении 15 дней т.е. до 15 октября начатые 10 домов будут закончены и вселены переселенцы в свои дома, а в отношении продссуды к 30/09-50 г. будет всем доведено полностью. Инспектор отдела переселения Секретарь Херсонского райисполкома /ХРЮЧКИН/ /ТРЕТЬЯКОВ/ Там само, оп.З, спр. 798, арк. 146 і зв. Машинопис. Копія. №20 З РІШЕННЯ ХЕРСОНСЬКОГО ОБЛВИКОНКОМУ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ПЕРЕСЕЛЕННЯ ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ОБЛАШТУВАННЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ 24 січня 1952 р. В соответствии с Постановлением Совета Министров УССР от 29 декабря 1951 года за № 3906 «О мерах по выполнению в 1952 году плана переселения и хозяйственного устройства переселенцев в колхозах и совхозах южных областей УССР», исполком областного Совета депутатов трудящихся отмечает, что в результате неудовлетворительного руководства со стороны многих райисполкомов и директоров совхозов вопросами переселения, значительное количество переселенцев до сего времени хозяйственно не устроены… Из плана строительства, восстановления и ремонта 7800 домов, построено, восстановлено и отремонтировано 2974 дома или 33,1% плана. Сорвано строительство домов в Каланчакском районе (председатель Райисполкома тов.Фришко) план выполнен на 7,2%, в Ново-Маячковском районе (председатель Райисполкома тов.Гапич) план выполнен на 7,7%, в колхозе «Червонофлотец», Ново-Маячковском районе (председатель колхоза тов.Подгурский) план строительства выполнен на 27%… Исполком областного Совета депутатов трудящихся РЕШИЛ : 1. Утвердить план переселения на 1952 год, план и график строительства, восстановления и ремонта жилых домов для переселенцев в колхозах и совхозах… 5. Обязать исполкомы райсоветов депутатов трудящихся и трест хлопкосовхозов: а) для проведения массово-разъяснительной работы в местах выхода переселенцев, командировать от каждого колхоза и совхоза, которые будут принимать переселенцев, группы лучших колхозников во главе с представителем райисполкома; б) в вышеуказанные группы включить колхозников из числа лучших переселенцев. Составить списки и характеристики хозяйственной деятельности колхозов вселения, с описью природных условий и направить эти материалы в области выхода через направляемых представителей колхозов и совхозов, одновременно выслать письма приглашения от колхозов вселения колхозам выхода переселенцев. в) до 5-го февраля 1952 г. составить и направить Облисполкому экономические и природные характеристики района и колхоза вселения для издания массовым тиражом красочных плакатов, приглашений к переселенцам с целью высылки их в области выхода… Председатель исполкома областного Совета депутатов трудящихся Т.Барыльник Секретарь исполкома областного Совета депутатов трудящихся Д.Боровик Верно Зав.прот. частью /підпис/ Е.Каминская Там само, оп.4, спр 530, арк.13,14,19. Машинопис. Копія. Див. також: Кузовова Н. Документи з історії українських переселенців із Польщі у фонді Херсонського обласного комітету КП(б)У (1944-1947) // Архіви України. – 2005. – № 4 – С. 219-226 Частина документів зберігається в архівному підрозділі Головного управління праці та соціального захисту населення Херсонської облдержадміністрації.