19.03.2013

Шлахтова, Яворкі, Біла і Чорна Вода – села у підніжжі Малих Пенін  є самими західними лемківськими поселеннями. Немає вже русинів шляхтовських. Завдяки священникові Йозефові Влодарчику шлахтовської парафії, який цікавиться історією і культурою цієї землі, в селі залунала руська пісня.

Szlachtowa, Jaworki, Biała i Czarna Woda — wsie u podnóża Małych Pienin były najbardziej na zachód wysuniętymi osadami Łemków. Nie ma już społeczności Rusinów Szlachtowskich. Po II wojnie światowej poddana została ona brutalnym akcjom przesiedleńczym. Część mieszkańców została wywieziona na tereny ówczesnego Związku Radzieckiego, inni – w ramach tzw Akcji Wisła na tereny zachodniej i Północnej Polski. Po latach oficjalnego wstydliwego milczenia o wydarzeniach tamtych lat, dzisiejsi polscy mieszkańcy tych terenów, dzięki ks.Józefowi Włodarczykowi – proboszczowi parafii szlachtowskiej odkrywają dawną historię i kulturę tych ziem. We wsi znów zabrzmiała ruska pieśń.