http://shron.chtyvo.org.ua/Voitovych_Leontii/Karpatski_khorvaty_v_etnopolitychnomu_rozvytku.pdf